Grøn ø - natur og miljø

majgoegeurt_hjemmeside.jpgMajgøgeurt. Foto: Carsten Friager

VISION: En rigere, renere og mere mangfoldig natur

Alternativet ønsker en seriøs miljømæssig omstilling, hvor bæredygtighed er altafgørende.

MÆRKESAG: En mere vild og mangfoldig natur på Langeland
Langelands store udfordring er, at 70 procent er konventionelt opdyrket land. Den vilde natur har for lidt plads og naturområderne ligger for spredt. Mange dyr og planters livsbetingelser forringes af intensivt landbrug. Insekter, fugle og små lyskrævende blomster har trange kår. Hegn og diger sløjfes eller beskæres for voldsomt, hvilket medfører mangel på føde, skjul og spredningskorridorer.

Alternativets ambition er ikke blot at bevare eksisterende naturområder, men at arbejde for at skabe nye. Vi vil værne om de nuværende naturarealer og genoprette økosystemerne der, hvor de er brudt sammen.

På den måde sikrer vi, at de truede arter kan sprede sig fra eksisterende naturområder til nye.  Spredningskorridorerne kan f.eks. bestå af levende hegn, udyrkede bræmmer, vandløb, vildtremiser, vandhuller o.l., som dyr og planter kan vandre langs eller hoppe imellem.

Vi vil have oprettet flere vådområder, hvor der tidligere har være nor og sylter, som er indvundet til dårlig landbrugsjord (fx syd for Lindelse nor). Hegn og vej-rabatter skal plejes skånsomt, gødning og sprøjtning bør undgås, så man kan bevare artsrigdommen.

Der bliver brug for lokalt forvalterskab i naturgenopretningen og naturplejen, derfor er det vigtigt, at kommunen i høj grad samarbejder konstruktivt med lokale landmænd og private lodsejere om små tiltag, der kan give stor fremgang for de truede arter, f.eks. etablering af lærkepletter og randzoner, skånsom hegns- og grøftepleje, braklægning og naturpleje.

MÆRKESAG: Beskyttelse af grundvandet

Gift er skadeligt for vores grundvand, miljø og dyr uanset, hvor det bruges. Vi ønsker at aflevere et giftfrit land til vores efterkommere, at vende tilbagegangen af insekter, dyr og planter og at undgå den truende økologiske kollaps. 

I første omgang vil Alternativet Langeland sikre drikkevandskvaliteten ved at benytte forsigtighedsprincippet og undgå gødning og sprøjtning over grundvandsressourcerne. Vi vil arbejde for at skabe større giftfri zoner omkring vandboringerne end de blot 25 meter, der er tilladt i dag. 

Målet er at gøre hele øen giftfri og få stoppet overgødskningen. Kommunen bør undgå al brug af gift på offentlige arealer, og vi vil støtte haveejere i at droppe giften i deres haver.

MÆRKESAG: Beskyttelse af fortidsminder, gadekær mm
Langeland Kommune bør opprioritere naturplejen på de områder, den har ansvar for. Der skal holdes øje med, at strandenge, overdrev og fortidsminder ikke gror til.

MÆRKESAG: Oplysningskampagne om naturens tilstand 
Alternativet støtter iværksættelsen af oplysningskampagner om naturens tilstand på Langeland og om, hvad vi alle konkret kan bidrage med for at passe bedre på den. Vi ønsker et mere naturvenligt Langeland til glæde for langelændere, turister og ikke mindst for naturens egen ret til at eksistere.

MÆRKESAG: Affaldssortering
Alternativet støtter, at Langeland kommune går forrest i et differentieret affaldssorteringsprogram ved alle øens husstande, hvor plastik, metal, glas, papir og madaffald sorteres for sig. Vi foreslår, at affaldssorteringen starter ved kommunale ejendomme og affaldspladser. Vi skal have reduceret affaldsforbrændingen markant. I stedet skal vi fokusere på at genanvende og genbruge materialer og produkter.

 Vi kan lære meget af de kommuner, som allerede har omlagt deres affaldshåndtering og valgt at satse på bioforgasning. Ambitionen er, at alt vores affald på sigt skal betragtes som uudnyttede ressourcer, og at Danmark skal blive førende på området og fokusere på at danne grobund for opblomstringen af en cirkulær økonomi og et grønt erhverv i affaldssektoren. 

MÆRKESAG: Mindre kød og mere økologi i kommunens køkkener
Vi støtter indførelsen af en ugentlig ”spis grønt-dag” i alle kommunens institutioner, ligesom vi vil prioritere økologi og lokale råvarer i kommunens køkkener. Desuden vil vi arbejde for at undgå madspild. 

I dag anvendes 80 procent af landbrugsarealet til dyrefoder. Hvis vi reducerer brugen af kød, kan vi frisætte store arealer i det danske landskab til planteavl, som er langt mindre energikrævende og forurenende end kødproduktion. Et reduceret kødforbrug vil bidrage til en mere mangfoldig natur, et mere bæredygtigt landbrug og en øget folkesundhed.

Læs hele vores lokalpolitiske program til KV 17