Ældre

VISION: Alle ældre på Langeland får den pleje og omsorg, de har behov for, og menneskelige relationer og fællesskaber vægtes højt

Cirka hver tredje langelænder er 65 år eller derover, og i Alternativet betragter vi de mange yngre ældre som en værdifuld ressource. De fleste klarer sig selv, og de bidrager uvurderligt til det frivillige arbejde på Langeland og Strynø.

De ældre ældre, som har brug for pleje og omsorg, skal have al den hjælp, de behøver. Selv om ældreplejen generelt fungerer godt i kommunen, så kan og må den løbende forbedres

Mere motion, musik, medbestemmelse og sund mad giver mere livskvalitet, men de konkrete behov kender de ældre bedst selv, og så længe de kan, skal de have afgørende indflydelse på, hvornår og hvordan og hvor, de ønsker hjælp – i hjemmet eller på et af øens plejecentre. 

Den såkaldte klippekortsordning, hvorefter ældre kan få en halv times assistance pr. uge efter helt eget valg, er et skridt på vejen.

Ensomhed tynger en del ældre, og i Alternativet vil vi støtte alle forslag til flere (bo)fællesskaber og fællesaktiviteter, gerne igangsat af private/frivillige. 

Menneskelige relationer er afgørende, og selv om it-teknologi og robotter sikkert kan gøre fyldest på en del områder, er varme hoveder og kloge hænder alfa og omega. 

Medarbejderne i ældreplejen er dem, der næst efter de ældre har mest forstand på de ældres behov og mulighederne for at dække dem. De ser området i helikopterperspektiv, og Alternativets politikere vil vægte dialogen med brugerne (de ældre), deres pårørende og medarbejderne højt. Vi vil vente med at træffe beslutninger, til de involverede parter er hørt.

MÆRKESAGER
Alternativet har derfor ikke mange grydeklare forslag på ældreområdet, men vi spørger:

Vil det være en god ide at koble børnehaver og plejecentre tættere sammen? Som besøgsordninger, og måske et plejecenter og en børnehave endda kan dele matrikel? Besøgsordninger med kæledyr, f.eks. hunde, er også en succes mange steder

Alternativet foreslår, at kontanthjælpsmodtagere (via forsøgsordninger) kan komme i langvarig praktik i op til 1 år (se pkt.  2 i valgprogrammet). Kan man forestille sig et antal borgerjobs på plejecentrene, som kunne varetages af mennesker med særlig evne og interesse inden for feltet, og som gerne vil i gang/bruge sig selv? Det kunne måske især være interessant at ansætte nogle helt unge kontanthjælpsmodtagere i sådan nogle jobs?

Plejecentrene får hjælp fra frivillige i form af bl.a. støtteforeninger og vågekoner. På de fleste centre arbejder nattevagten alene, og det synes uholdbart – der bør vel altid være to nattevagter til stede? Men kunne man gå skridtet videre og bede frivillige eller kontanthjælpsmodtagere som ovenfor nævnt aflaste nattevagterne? Det vil kræve uddannelse og stor stabilitet af de frivillige (men der stilles jo også krav til frivillige hjertestartere). Ville det være win-win-win for nattevagterne, de ældre, de frivillige/kontanthjælpsmodtagerne og plejecentrene?

Flere ældre bliver rigtig gamle og dermed stiger også antallet af demente medborgere. Alternativet vil støtte, at de demente får de bedst mulig rammer og det nødvendige personale tilknyttet, men igen: Vi vil læne os op ad eksperterne: de ældre, medarbejderne og deres pårørende.